KVKK Talep Formu

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA
KANUNU BAŞVURU FORMU

A.   Başvuru
Sahibi iletişim bilgileri:

İsim:

Soy
isim:

TC
Kimlik Numarası:

Telefon
Numarası:

E-posta:
 

Adres:

 

B.   
Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi
belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf
firma çalışanı, hissedar gibi)

……………………………………………………………………………………………….

Şirketimiz
içerisinde iletişimde olduğunuz BİRİM.………………….……………………………………………………………………..

 

Konu:
……………………………………..…………………………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

 

C.
Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki
talebinizi detaylı olarak belirtiniz
:
…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

C.  
Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın
tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

o  
Adresime
gönderilmesini istiyorum.

o  
 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

o  
 Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten
teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması
gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan
ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel
verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni
süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız
bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf
edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla,
kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya
sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında
iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması
ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış
bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul
etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı Başvuru

Tarihi  İmza