დისტანციური გაყიდვების ხელშეკრულობა

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme 27.11.2014 tarihinde resmi gazete yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin dayanak aldığı 7.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddeleri gözetilerek hazırlanmıştır.

MADDE 1 – Konu, Taraflar ve Tanımlar

Bu sözleşme MEDİWORLD SAĞLIK TURİZMİ VE TİC. LTD. ŞTİ  ( MEDİWORLD SAĞLIK) yer alan konular üzerinden yine https://mediworldsaglik.com/ sitesinde yer alan personellerden alınacaktır.(bundan böyle Danışman olarak anılacaktır.)

İşbu sözleşme Sağlık ile ilgili danışmanlık hizmeti almak isteyen(şahıs veya veliler) ve başvurusunu https://mediworldsaglik.com/ adresindeki ‘ONLİNE DOKTOR” sayfasından ilgili formu eksizsiz olarak dolduran ve ÜRÜN türünü seçerek sipariş veren gerçek kişi (şahıs veya veliler) (bundan böyle Danışan olarak anılacaktır) ile MEDİWORLD SAĞLIK arasındadır. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

SATICI/Unvan: MEDİWORLD SAĞLIK TURİZMİ VE TİC. LTD. ŞTİ
Gazipaşa Mah. Halis Çebi İş Merkezi Kat:5 ve Kat:8 Ortahisar / Trabzon
Telefon: +9
0 462 328 03 23
E- Mail: 
info@mediworldsaglik.com

ALICI/DANIŞAN      :

  • AD-SOYAD-UNVAN     :
  • Adresi                           :
  • Telefon                          :
  • Eposta                          :

FATURA BİLGİLERİ

  • Ad/Soyad/Unvan           :
  • Adres                            :
  • Telefon                          :
  • Faks                              :
  • Eposta/kullanıcı adı      :

 

 

 

 

SÖZLEŞME KONUSU MAL YA DA HİZMETİN TÜM VERGİLER DÂHİL SATIŞ FİYATI AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR.

Ürün Açıklaması                    :

Birim Fiyatı Ara Toplam         :

(KDV Dahil)                            :
Toplam                                   :

 

Fatura teslim: Fatura online görüşmeyi takip eden 3 iş günü içerisinde elektronik imzalı olarak mail adresinize gönderilecektir.

 

MADDE 2 –  Sözleşmenin Süresi

Bu sözleşme konusunu teşkil eden hizmetlerin sağlanması için https://mediworldsaglik.com/  üzerinden randevu oluşturularak danışman(Hekim) ile görüşmesi planlanmış danışanın danışmanlık bedelinin ödenmesiyle birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar ve herhangi bir nedenle fesih edilmediği müddetçe seçilmiş olan hizmetin verilmesi ile sona erer.

MADDE 3 – Sözleşmenin Bedeli

İşbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret https://mediworldsaglik.com/ internet sitesinin ilgili hizmet sayfasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV dahildir. Danışan, işbu sözleşmenin konusunu teşkil eden hizmetlerden seçeceği hizmette belirtilmiş olan ücreti, MEDİWORLD SAĞLIK’ın ödeme sayfasına yönlendirilerek yapacaktır. Hizmet bedelinin ödenmemesi veya banka tarafından iptal edilmesi halinde MEDİWORLD SAĞLIK tarafından hizmet verme yükümlülüğü ortadan kalkar.

 

 

 

MADDE 4 – Tarafların Hak ve Sorumlulukları:

a) Danışman(Hekim) ve MEDİWORLD SAĞLIK’ın Hak ve Sorumlulukları:

– Uzaktan sağlık danışmanlık hizmeti sunan MEDİWORLD SAĞLIK’ın amacı bir Danışman tarafından görüntülü, sesli iletişim kanalları ile kişiye ihtiyaç duyulan sağlık yardım ve destekleyici danışmanlık hizmeti sağlamaktır. MEDİWORLD SAĞLIK,Danışanlara Danışmanlarla(Hekim)ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir platform sağlayarak aracılık hizmeti verir.
https://mediworldsaglik.com/ üzerinden danışmanlık hizmeti alırken girilen gerekli ad, soyad, telefon vb. bilgilerin gizlilik yükümlülüğü MEDİWORLD SAĞLIK’a aittir.
– Görüşmelerde konuşulanlar, gizlilik ilkesi çerçevesinde danışman( Hekim) ile danışan arasında kalır.
-. Danışana ait kimlik bilgileri gizli tutulur ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Yalnızca savcılık ve emniyet birimi tarafından istenildiği takdirde yetkili makamlarla paylaşılır. Telefon ya da anlık mesajlaşma programlarıyla veya görüntülü gerçekleştirilen konuşmalar Danışanın onayı alınmadan asla kayıt edilmez, dinlenilmez ve gözlem altında yapılmaz.
– Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

MEDİWORLD SAĞLIK, kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği hususunda gerekli tedbirleri almakta ve kişisel bilgilerin gizliliğini temin için ciddi çaba sarf etmektedir. Ayrıca görüşmeler esnasında danışmanlara verdiğiniz bilgiler danışman ile danışan arasında olup, yasal olarak gizlidir. Kişisel verilerin işlenmesi, muhafazası , aktarılması, haklarınız ve sair hususlara ilişkin bilgiler sistemde yer alan MEDİWORLD SAĞLIK Kişisel Veri Kanunu aydınlatma metninde belirtilmiştir.

– Hizmetleri sunmanın bir parçası olarak randevu hatırlatmaları, gizlilik uyarıları, sistemin kullanımına ilişkin iletiler amaçlı benzeri iletişim yöntemleri hariç bilgilendirici tanıtım, hizmet duyurusu, pazarlama faaliyetleri gibi hususlar için danışanın açık rızası talep edilecektir.

– Görüşme notları ve tıbbi kayıtlar dahil danışmanlık hizmetiniz kapsamında edinilen ya da üretilen belgeler, notlar ve tüm veriler MEDİWORLD SAĞLIK tarafından sağlanan güvenli, şifrelenmiş sunucularda gerekli süreler kapsamında saklanır.

– Danışan ONLİNE DOKTOR sistemini kullanırken ve/veya randevu alırken bildirmiş olduğu e-posta, telefon ve adres bilgilerinin doğru ve güncel irtibat bilgileri olduğunu, ONLİNE DOKTOR işbu Sözleşme konusu hizmetler kapsamında Danışan ile bu irtibat bilgileri kapsamında iletişim kuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu irtibat bilgilerinde değişiklik olması halinde Danışan güncel bilgileri MEDİWORLD SAĞLIK’a bildirecektir. Aksi takdirde MEDİWORLD SAĞLIK tarafından tüm bilgilendirme mesajları beyan edilen e-posta ve telefonlara gönderilmeye devam edilecektir.

– Danışmanın randevu yoğunluğuna göre randevu saatinde 1 saate kadar gecikme yaşanabilir. Danışman tarafından kaynaklanan sebeplerle danışman randevu saatinden 1 saat önce danışana bilgi vererek görüşmeyi iptal edebilir veya uygun başkaca vakte erteleyebilir. Danışman tarafından kaynaklanan sebeplerle iptal durumunda aynen ücret iadesi yapılır.

. Danışan bilgileri, danışmanlar tarafından anonimleştirilerek akademik unsurlar için kullanılabilir.

– Danışan, üye olurken bildirmiş olduğu e posta ve telefonlara, MEDİWORLD SAĞLIK tarafından gönderilecek tüm mesajları almayı kabul etmiştir. E-posta ve telefonlarda değişiklik olması halinde bu durum MEDİWORLD SAĞLIK’a bildirilecektir. Aksi takdirde Site tarafından tüm bilgilendirme ve güncelleme mesajları üye olunurken beyan edilen e-posta ve telefonlara gönderilmeye devam edilecektir.

b) Danışan Hak ve Sorumlulukları:

Uzaktan danışmanlık hizmeti kişiseldir. Sitede yer alan kullanım ücreti tek kullanıcının kullanımını kapsamaktadır ve kullanım hakkı üçüncü şahıs ve kurumlara devredilemez. Kişinin bilgisi dışında eşi, kardeşi, aile üyelerinden herhangi biri veya başkası tarafından danışmanlık hizmet alımı veya üyeliği gerçekleştirilemez.

Video görüşme hizmeti devam eden tedavinizin gözleme dayalı değerlendirilmesini kapsayacaktır. Muayene süreci olarak kabul edilemez. Ayrıca video görüşme sistemi acil durumlar için hizmet sunumu sağlamaz. Acil durumlarda en yakın hastaneye başvurmanız gerekmektedir. Bu nedenle bu hizmet çoğu durumda yüzyüze yapılan danışmanın yerini tutamayabilir. Bu hizmet önbilgi amacı taşımaktadır. İşyerinizden ya da evinizden ayrılmadan internet üzerinde online danışma hizmeti ile önbilgi alabilmeniz amacıyla ONLİNE DOKTOR sistemindeki hizmetler sunulmaktadır. Bu bağlamda görüşme esnasında danışman hekiminiz tarafından kontrol muayenesine ya da başka bir hekime muayeneye gitmeniz önerilebilir.

– MEDİWORLD SAĞLIK web sitesi içerisinde yer alan hiçbir içerik tıbbi tavsiye ya da herhangi bir tedavi ya da ilacın KULLANICI ya da DANIŞAN için güvenli, uygun ve etkili olduğuna dair bir onay ya da iyi olma garantisi olarak kabul edilemez.
– Randevu saatinde görüntülü, sesli veya mesajlaşma şeklinde yapılacak olan uzaktan danışmanlığa katılmama durumunda ücret iadesi yoktur. Geç kalınmasının veya cevapsız bırakılmasının sorumluluğu danışandadır. Danışan bu durumda ek süre isteyemez. Randevu saatinden 10 dk önce danışan bağlantıya hazır durumda olmalıdır.
– Danışan, Danışman Hekim’e veya
MEDİWORLD SAĞLIK’a 2 saat öncesinden hizmeti iptal ettiğini bildirmediği sürece yapılmayan görüşmenin parasının iadesini talep edemez.
– Mücbir sebepler , teknik bir nedenden dolayı veya bağlantı kopması nedeniyle ONLİNE DOKTOR’un insiyatifi dışında görüşmenin sona ermesi halinde , Danışan kalan süre üzerinden tekrar görüşme hakkına sahip olacaktır. İlgili hallerde Danışan’a yeni randevu saati Danışman uygunluğu dikkate alınarak verilecektir. Görüşme esnasında Danışan tarafından danışmana karşı etik ve ahlak kurallarına aykırı, saygısızca konuşma, hakaret etme, uygunsuz davranışta bulunulduğu taktirde Danışman tarafından görüşmeye derhal son verilir ve danışan tarafından ödenen ücret iade edilmez. Ayrıca Danışman’ın kişilik hakları nedeniyle danışandan doğrudan talepde bulunma yada hukuki yollara ( özel hukuk ve ceza hukuku) başvuru hakları saklıdır.

. Video görüşmesi esnasında teknolojik nedenler ile kesinti, yetkisiz erişim ve teknik bazı aksaklıklar oluşabilir. Video görüşme bağlantısının yeterli ve efektif olmadığı durumlarda MEDİWORLD SAĞLIK tarafından ya da görüşme yapılan danışman hekim tarafından video görüşmesi durdurulabilir. DANIŞAN açısından görüşme esnasında herhangi bir haklı nedenle görüşmeyi sonlandırma ihtiyacı ya da durdurma ihtiyacı doğması halinde bu durumu danışman hekim ile durumun paylaşılması gerekir. Görüşmeyi durdurmanın haklı bir nedeni olduğu ve somut belge ile ispatlandığı hallerde bu şekilde sonlandırılan veya durdurulan görüşmeler için ilgili danışman hekimin müsaitlik durumuna göre yeni bir tarih planlanabilir.

– Danışmanlar hizmetlerin olası kötüye kullanılması riski halinde online hizmeti red etme hakkına sahiptir. Yine randevu zamanı öncesi danışmanın danışana ait belgeleri inceledikten sonra online görüşme hizmetini uygun bulmayarak red etmek hakkı saklıdır. Burada nihai karar danışman uhdesindedir. İlgili hallerde danışana ücret iadesi yapılacaktır.
– Danışanın, danışman hekim ile kararlaştırılan danışmanlık saatinde bilgisayar başında veya kararlaştırılan online görüşme sistemi(whatsapp,Facetime vs.) olması gerekmekte ilgili danışmanlık sürecinde yalnız olma (çocukların velisiyle) ve görüşme esnasında sessizlik ve mahremiyeti sağlamak, görüşmeyi engelleyecek tarzda gürültü, dikkat dağıtıcı unsurların varlığının bulunmamasını, cep telefonu kullanımı, bölünme ve kesintiler olmamasını temin etmek durumundadır.

-Danışan yabancı dilde iletişim sağlıyorsa yanında tercüman bulundurmak zorunda yada şirketimizden tercüman hizmeti almalıdır.
– Danışan, görüşmelerin danışmanın izni olmadan sesli ya da görüntülü kayıtlarını alamaz ve kullanamaz.
– Danışan, kullanıcı adı ve erişim şifreleri, e-posta kullanıcı adı ve erişim şifrelerinin güvenliğinden tamamen sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı doğacak zararlardan danışman hekim veya
MEDİWORLD SAĞLIK sorumlu değildir.

MADDE 5 – Cayma Hakkı (İade Koşulları)

5.1.GENEL

5.1.1 Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

5.1.2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

5.2.SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE

5.2.1 Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

5.3.KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER

5.3.1 Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

5.4.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ

ŞİRKET

ADI/UNVANI:

ADRES:

EPOSTA:

TEL:

FAKS:

 

5.5.1.ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

5.5.2.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

5.5.3.3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

5.5.4.İade formu,

5.5.5.İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

5.5.6.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

5.5.7.ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

5.5.8.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

MADDE 6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


6.1.a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

6.2. ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

6.3. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler fıkrası kapsamında Danışan ve Danışman hekim tarafından gerçekleştirilmiş olan uzaktan danışmanlık hizmetinin hiçbir şekilde ücret iadesi mümkün değildir.
6.4. Planlanan görüşmeye katılamamanız söz konusu olduğunda 2 saat önce randevunuzu iptal etmeniz beklenir. Son 2 saat içinde gerçekleşen iptallerde veya haber vermeden katılmadığınız görüşmeye ait hakkınız yanar. 2 saatten önce haber verilen durumlarda danışanın isteğine göre yeni bir görüşme saati belirlenebilir veya tam ücret iadesi gerçekleştirilebilir.

MADDE 7 – Tebligat ve İhtilaflar

– Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için Danışanın vereceği elektronik posta adresi ile https://mediworldsaglik.com/  adresinde belirtilen Gazipaşa Mah. Halis Çebi İş Merkezi Kat:5 ve Kat:8 Ortahisar / Trabzon
posta adresini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir
– İşbu sözleşmeden ve sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlıkta; mer’i mevzuatın öngördüğü parasal sınıra göre; Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Parasal sınır nezdinde uyuşmazlıkların nihai çözümünde TRABZON Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
– İşbu sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. İmza altına alınma başvurunun internet ortamında
MEDİWORLD SAĞLIK’a gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir. MEDİWORLD SAĞLIK gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Danışan bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8 – BİLGİ ve BELGELERİN SAKLANMASI

MEDİWORLD SAĞLIK, cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi 3 yıl boyunca saklamakla yükümlüdür.

MADDE 9 – YÜRÜRLÜK

8 (sekiz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Danışan tarafından elektronik ortamda okunmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.