პერსონალური მონაცემები და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ ve GİZLİLİK POLİTİKASI

 

MEDIWORLD olarak gizlilik ilkelerini ön planda tutuyoruz. Bu bilinçle sunduğumuz çevrimiçi ONLİNE DOKTOR danışmanlık hizmetleri kapsamında danışanlarımız ile çalışanlarımız dahil şirketimiz ile ilişkili şahısların tarafımıza iletilen kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gerekli prosedürleri uyguluyoruz. Ayrıca Avrupa Birliği vatandaşı veya Avrupa Birliği mevzuatı kapsamında olan danışanlarımız için Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) hükümleri dikkate alınmaktadır. Şirketimizin tüzel kişiliği MEDİWORLD SAĞLIK TURİZMİ VE TİC. LTD. ŞTİ olup, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak kurulan ve faaliyet gösteren bir şirkettir. KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek, gerekli durumlarda anonim hale getirilecek, gerekli durumlarda kimliksizleştirilecek, imha edilecek ve KVKK’da ve ilgili hukuki düzenlemelerde sayılan şekillerde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir. İşbu Aydınlatma Metni ile, sunduğumuz hizmetler kapsamında edinilen kişisel verilerinizi nasıl işlendiği (ne tür kişisel verilerinizi topladığımız, nasıl topladığımız, nasıl kullandığımız, nasıl koruduğumuz, nasıl aktardığımız, nasıl silineceği v.b.) hususunda “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aydınlatıcı bilgi aktarılmaktadır. MEDİWORLD SAĞLIK TURİZMİ VE TİC. LTD. ŞTİ /ONLİNE DOKTOR tarafından kişisel verilerinizin işlenişine ilişkin bilgiler aşağıdadır;

1.    MEDİWORLD/ONLİNE DOKTOR TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE ŞEKİLDE TOPLANIYOR VE İŞLENİYOR?

 ONLİNE DOKTOR sistemi ile sağladığımız online danışmanlık hizmetleri aracılık faaliyetleri kapsamında olmak üzere danışanlardan , çalışanlarımızdan ve sunduğumuz hizmetler kapsamında şirketimiz ile ilişkili üçüncü şahıslardan çeşitli kişisel veriler / bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ve ilgili hukuki düzenlemelerde yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır. ONLİNE DOKTOR ile paylaştığınız kişisel verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemler ile internet sitesi, mobil uygulamalar, anket, sosyal sorumluluk, yarışma gibi sosyal medya uygulamaları, hizmet esnasında veya çeşitli ve benzer yöntemler ve mecralar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek toplanmaktadır. KVKK ve GDPR kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, hizmet talebi, bilgi, randevu, şikayet veya sair amaçlar ile danışma hattızı kullandığınızda, şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde ve bu sitede gezdiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

 

 

 

 

2 MEDİWORLD/ONLİNE DOKTOR TARAFINDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER NELERDİR?

Tarafınıza sunulan hizmete yahut şirketimiz ile hukuki ilişkinize ( danışan, çalışan, danışman vs. şahıslar) bağlı olarak muhteviyatı değişiklik göstermekle birlikte aşağıda 3. Bölümde belirtilen amaçlar için topladığımız kişisel verileriniz aşağıda yer almaktadır;

· Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, kullanıcı danışan adı,kimlik belgesi suretiniz veya pasaport suretiniz veya ehliyet suretiniz, kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz işlenme amacı ile bağlantılı diğer kimlik verileriniz.

· İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, danışma hattı kapsamında kalite prensipleri gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.

 · Muhasebesel Bilgileriniz: Kredi kartı bilgileriniz, Banka hesap numaranız, IBAN numaranız ve faturalama bilgileriniz kapsamında finansal verileriniz.

· Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz.

· Sağlık Bilgileriniz: Danışanlara iletilmek üzere bize sağladığınız tıbbi veya sağlık geçmişiniz, laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ile bunlarla bağlantılı olabilecek genetik verileriniz yine ONLİNE DOKTOR sistemi üzerinde size hizmet sunan danışanlar tarafından hazırlanan tıbbi kayıtlar,EEG verileri, tedavi ve muayene notları ve diğer sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ile bunlarla bağlantılı olabilecek genetik verileriniz

. · Biyometrik Verileriniz, görsel ve sair veriler: Sağlık hizmetlerinin sunulması ile bağlantılı fotoğraflarınız, ONLİNE DOKTOR çalışanı olmanız sebebiyle özlük dosyası kapsamında süreçlerde kullanılacak fotoğraflarınız.

· ONLİNE DOKTOR sistemi üzerinden form ya da canlı görüşme yöntemi ile gönderdiğiniz veya girdiğiniz veya paylaştığınız sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz, ONLİNE DOKTOR sistemine ve ilgili hizmetlere girdiğiniz tüm kişisel veriler.

· Kullandığınız mobil cihaz hakkında hangi internet tarayıcı ile ONLİNE DOKTOR sistemini nasıl kullandığınıza ilişkin diğer bilgiler.

 3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Paylaştığınız hem özel nitelikteki kişisel veriler hem de genel nitelikteki kişisel veriler; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,

 · Sözleşmesel sorumluluklarımız kapsamında kimlik verileriniz, iletişim verileriniz ve sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,

 · İlgili mevzuat uyarında kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,

· Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

 · Hizmetlerin sunumu için finansman planlaması ve yönetimi,

· Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,

 · Şirketimizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, analiz yapma, risk yönetimi ve kalite süreçlerinin değerlendirilmesi,

· Sunulan hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması;

· Kimliğinizin doğrulanması,

· Sunduğumuz hizmetlere yönelik her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,

 · Hizmet memnuniyetin ölçülmesi ve memnuniyet oranının geliştirilmesi, çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,

· Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

· Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanya, paket gibi hizmetler için bilgi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,

· Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacıyla da; çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması, Amaçları ile işlenebilecektir. Kişisel verilerinizi şirketimiz bünyesinde ve/veya sözleşmeli kuruluşlar bünyesinde bulunan fiziki arşiv ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI KAPSAMINDA AÇIK RIZAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

İlgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel veriler işlenemez. Ancak hukuki düzenlemelerle bu durumun aşağıdaki gibi istisnaları belirlenmiştir;

· Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 · Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

· Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

· İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 · İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Ancak belirtmek isteriz ki; bu istisnalar özel nitelikteki kişisel verilerin hepsi için ve her durumda geçerli değildir. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olup, ilgilinin açık rızası olmadan işlenemez. Eğer kanunlarda düzenlenmiş ise sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verilerde açık rıza aranmaz. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Bu nedenle sözleşmesel ilişki kapsamında telesağlık danışmanlık hizmetlerini sunabilmek için sağlık verileriniz ve gerekli durumlarda cinsel hayat verilerinizi işleyip, ilgili danışmanlara aktarabilmek için açık rızanız alınacaktır. Kanunda düzenlenen durumlarda da sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikteki verileri açık rıza almadan işliyoruz. Diğer tüm özel nitelikteki ve sair kişisel verileriniz açık rızanızı alarak işliyoruz. Kısaca kişisel verileriz; hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

 

 5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLEME SÜREMİZ NEDİR?

Kişisel Verileriniz KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere (zamanaşımı süreleri gibi kanuni süreler, meşru menfaate ilişkin süreler dahilinde) uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR

Kişisel verilerinizi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri ve benzeri kolluk kuvvetleri, Savcılık makamları, Mahkemeler, Kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi merciler, özel sigorta şirketleri, doğrudan/dolaylı yurtiçi hissedarlarımız, olası bir hukuki ihtilaf durumunda avukatlarımız, danışmanlar, şirketimizi denetleme yetkisine sahip resmi kurum temsilcileri, denetçiler, iş ortakları ve benzeri üçüncü kişiler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi ve yurtdışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz.

7. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ DEĞİŞİRSE NE YAPMALISINIZ?

Kişisel verilerinizde bir değişiklik olması durumda kayıtlarımızı güncelleyebilmemiz için bize söylemelisiniz. Ayrıca prosedürlerimiz gereği iletişim ve adres verileriniz gibi kişisel verilerinizin doğru ve güncelliğini kontrol amacıyla sizlerden onay talep edilecektir.

 8. ÇOCUKLARIN KİŞİSEL VERİLERİ

Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında 18 yaşını doldurmayan bireylere ait kişisel verileri küçüğün veli ya da vasisinin rızası ile işleyebiliyoruz. Avrupa Birliği kapsamında 13- 16 yaş aralığında farklı hukuki düzenlemeler mevcut olmakla birlikte ek bir talebiniz olması halinde lütfen şirketimiz ile iletişime geçiniz. Ebeveyn onayını doğrulamadan çocuklardan Kişisel Veriler topladığımızın farkına varırsak, bu bilgileri sunucularımızdan kaldırmak için adımlar atarız.

 9. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 6698 sayılı KVKK 11.maddesi gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin hakları aşağıdaki gibidir: İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca tarafımıza başvurarak,

 · Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

· KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme (sağlık kapsamındaki kişisel verilerin mevzuat kapsamında saklanmak yükümlülüğü bulunduğundan silinme hakkı Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca değerlendirilecek ve merkezi veri tabanına gönderim sağlanabilecektir.)

· Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

 · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. Ayrıca KVKK da sayılan yukarıda belirtilen bu haklara ek olarak Avrupa birliği vatandaşı yada GDPR uygulama alanında olan danışanlar açısından GDPR hükümleri kapsamında aşağıdaki haklar mevcuttur.

· Unutulma Hakkı: GDPR da düzenlenen istisnai haller dışında silme hakkı ile bağlantılı olarak unutulma hakkı kapsamında verilerinin silinmesini isteme hakkınız vardır.

 · Veri Taşınabilirliği: Tarafınıza sunulan hizmet değerlendirilerek hizmet sunulma yerinin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olduğu durumlarda KVKK emredici hükümlerine aykırılık oluşturmaması halinde ve sair istisnai durumlar hariç olmak üzere verilerinizi bizden başka bir veri denetleyicisine aktarma hakkına sahipsiniz.

· Veri İşleme Kısıtlama Hakkı: Veri silme hakkınızı kullanırken belli durumların varlığı halinde veri kısıtlama hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca belirli bir amaçla (örneğin bir araştırma projesi için) kişisel verilerinizi işlemek veya size bilgilendirici tanıtım faaliyetleri yapmak için onayınızı aldığımızda, onayınızı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi detaylı anlatan metninizi https://mediworldsaglik.com/ da yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak; “Gazipaşa Mah. Halis Çebi İş Merkezi Kat:5 ve Kat:8 Ortahisar / Trabzon “ adresine elden bizzat iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta ile gönderebilir veya elektronik ortamda info@mediworldsaglik.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak ‘‘Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi’’ notu ile iletebilirsiniz. Ayrıca gerek duyulması halinde 0 462 328 03 23 telefon hattı ile tüzel kişiliğimiz ile iletişime geçilebilirsiniz. Başvuru esnasında şirketimizce, kimlik bilgilerinin teyit edilmesi amaçlı olarak kimlik ibraz edilmesini talep etme hakkı saklıdır. Bu çerçevedeki başvurularınız en çok 30 gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu başvurular ücretsiz olup, KVKK 13.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret şirketimiz tarafından alınacaktır.

 

10.E-POSTA GÜVENLİĞİ

Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

11.TARAYICI ÇEREZLERİ

Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Firmamız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

12.KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamiz tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı’na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

Not: İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Firmamıza ait tüm online alışveriş sitelerimizde firmamıza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir.

13.MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ

Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmamız tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşubilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır.

14.ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Mağazamız, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.